Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCS là do Đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo vào tháng 2/1930. Sau đó đến tháng 10/1930 Đồng chí Trần Phú đã đưa ra luận cương chính trị để thay thế, hay còn gọi là luận cương tháng 10.

Những điểm giống nhau:

Phương hướng cách mạng:

Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng. Bỏ qua giai đoạn TBCN để đi tới xã hội Cộng Sản.

Phản ánh xu thế của thời đại và nguyện vọng đông đảo của nhân dân Việt Nam.

Nhiệm vụ cách mạng:

Chống đế quốc, chống phong kiến để lấy lại ruộng đất và giành độc lập dân tộc.

Lực Lượng cách mạng:

Chủ yếu là công nông. => Lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua đại diện là ĐCS.

Phương pháp cách mạng:

Chiến đấu trên cả 2 mặt trận chính trị và vũ trang.

Vị trí của cách mạng:

CM Việt Nam là một bộ phận khăng khít với CM thế giới.

Những điểm khác nhau:

Phạm vi ảnh hưởng:

-Cương lĩnh: Việt Nam

-Luận cương: Đông Dương

Mâu thuẫn chủ yếu:

-Cương lĩnh: Mâu thuẫn dân tộc.

-Luận cương: Không chỉ ra.

Nhiệm vụ chủ yếu:

-Cương lĩnh: Đánh đuổi đế quốc , sau đó đánh đổ phong kiến và tay sai phản cách mạng.

-Luận cương: Đánh đổ phong kiến và đế quốc. 2 nhiệm vụ khăng khít.

Mục tiêu chủ yếu:

-Cương lĩnh:

  1. Việt Nam độc lập.
  2. Tịch thu ruộng đất chia cho dân nghèo.
  3. Thành lập chính phủ và quân đội công nông.
  4. Thi hành các chính sách, tự do, bình đẳng, dân chủ, phổ thông giáo dục.

-Luận cương:

  1. Đánh đổ đế quốc Pháp
  2. Đánh đổ phong kiến.
  3. Đánh đổ các lối bóc lột tiền tư bản, và thực hành thổ địa cách mạng triệt để.

Lực lượng cách mạng:

-Cương lĩnh: Công-nông. Có thêm tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ.

-Luận Cương: Chỉ công-nông.

Nhận xét: Cương lĩnh đã phát huy được sức mạnh khối đoàn kết dân tộc, hướng vào nhiệm vụ hàng đầu là giải phóng dân tộc.

Luận cương chưa phát huy được khối đoàn kết dân tộc. Chưa đánh giá đúng sức mạnh của tiểu tư sản, địa chủ.

Tại sao lại có sự khác nhau:

-Luận cương: Do nhận thức giáo điều, máy móc về vấn đề dân tộc và giai cấp trong cách mạng ở thuộc địa, cũng như chịu ảnh hưởng của khuynh hướng tả của Quốc tế cộng sản và một số ĐCS trong thời gian đó.

Chưa tìm ra và nắm vững được đặc điểm xã hội nửa phong kiến, nửa thuộc địa ở Việt Nam.

-Cương lĩnh:

+Thấy được mâu thuẫn chủ yếu ở thuộc địa là mẫu thuẫn dân tộc, nhiệm vụ chủ yếu ở cách mạng thuộc địa là giải phóng dân tộc.

+Thể hiện sự vận dụng sáng tạo, nhạy bén của CN MacLEnin vào Việt Nam. Kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản, giưa tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản và thực tiễn cách mạng Việt Nam => phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here