Mục tiêu của Đảng về công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kì đổi mới

-Mục tiêu cơ bản của CNH/HĐH là cải tiến nước ta thành nước công nghiệp có:

 1. Cơ sở vật chất-kĩ thuật hiện đại
 2. Cơ cấu kinh tế hợp lý
 3. Quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
 4. Mức sống vật chất và tinh thần cao
 5. Quốc phòng-an ninh vững chắc.
 6. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hộc X xác định : Mục tiêu đẩy mạnh CNH/HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức => đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nên tảng đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Quan điểm chỉ đạo của Đảng về công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kì đổi mới

1) công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa. Công nghiệp hóa và hiện đại hóa phải gắn liền với phát triển kinh tế tri thức.

-Đại hội X nhận định: ” KH và CN sẽ có bước tiến nhảy vọt và những đột phá lớn”

+Kinh tế tri thức:

 1. Vai trò nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất, cách mạng khoa học công nghệ.
 2. Tác động tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

+Kinh tế tri thức là:

 1. Nền kinh tế mà sự sản sinh, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải , nâng cao chất lượng cuộc sống.
 2. Các ngành nghề dựa nhiều vào tri thức, các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, tác động đến sự phát triển, bao gồm:
 • Công nghệ thông tin.
 • Công nghệ sinh học
 • Nông nghiệp và công nghiệp, dịch vụ được ứng dụng khoa học và công nghệ cao.

+Khi kinh tế tri thức đã phát triển, có thể không cần trải qua tuần tự các bước: Kinh tế nông nghiệp => Kinh tế công nghiệp => Kinh tế tri thức.

==> Đại hội X chỉ rõ : phải đẩy mạnh CNH/HĐH gắn với kinh tế tri thức, coi  kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế.

Công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế

A.Phương thức phân bổ nguồn lực để thực hiện CNH/HĐH bằng cơ chế thị trường, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

-CNH/HĐH không phải chỉ là việc của nhà nước mà là sự nghiệp của toàn dân, trong đó nền kinh tế nhà nước là chủ đạo.

-CNH/HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường bằng cách:

 1. Khai thác có hiệu quả nguồn lực trong nền kinh tế + sử dụng chúng hiệu quả để đẩy nhanh quá trình CNH/HĐH.
 2. Bởi vì khi đầu tư  vào lĩnh vực nào, quy mô, ở đâu, công nghệ gì, đòi hỏi phải cân nhắc kĩ, => Hạn chế đầu tư tràn lan, sai mục đích, kém hiệu quả, tránh lãng phí thất thoát.

B.CNH/HĐH ở nước ta diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, tất yếu phải hội nhập và mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế.

-Hội nhập Kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm mục đích:

 1. +Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
 2. +Thu hút công nghệ hiện đại
 3. +Học hỏi kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế giới.
 4. +Khai thác thị trường thế giới để tiêu thụ các sản phẩm mà nước ta có nhiều lợi thế và khả năng cạnh tranh cao.

-Đó là việc kết hợp sức mạnh toàn dân tộc với sức mạnh thời đại để phát triển kinh tế nói chung và công nghiệp hóa hiện đại hóa nói riêng.

Ba là phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.

-Tăng trưởng kinh tế cần 5 yếu tố:

 1. Vốn
 2. Khoa học công nghệ
 3. Con người
 4. Cơ cấu kinh tế
 5. Thể chế chính trị quản lý nhà nước

-Trong đó con người là yếu tố cơ bản của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa.

-Để phát triển nguồn lực con người, chú ý đến phát triển giáo dục và đạo tào.

-CNH/HĐH là sự nghiệp của toàn dân, trong đó lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ, khoa học quản lý và đội ngũ công nhân lành nghề giữ vai trò quan trọng.

-Nguồn nhân lực phải đòi hỏi:

 1. Đủ số lượng.
 2. Cân đối về cơ cấu và trình độ
 3. Có khả năng nắm bắt
 4. Sử dụng các thành tự khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới
 5. Có khả năng sáng tạo công nghệ mới

 

Theo anh chị cần làm gì?

-Thống nhất nhận thức về KTTT định hướng XHCN:

+ Ví dụ: Ngày 3-6-2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nêu rõ: 

-Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước

-Hoàn thiện thể chể về sở hữu các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh:

Ví dụ:

+Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) được đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tháng 1/2019)

-Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, trong từng bước từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường.

+Ví dụ: Ngày 12/3/2019 tại Hà Nội, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức diễn đàn “Doanh nghiệp Việt Nam với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”. 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here